Reglament Jurisdiccional FCBQ sobre els Entrenadors i Directors Tècnics

CAPÍTOL TERCER.- ELS ENTRENADORS

 

Secció Primera.- La titulació d'entrenador

 

Article 75.- A efectes d'aquest reglament són entrenadors les persones naturals que, amb el corresponent títol reconegut per la Federació Catalana de Basquetbol, es vinculen, mitjançant la signatura de la sol·licitud de la corresponent llicència federativa, a un club i s'encarreguen de l'ensenyament, preparació i direcció tècnica de l'esport del basquetbol.

 

Article 76.- Tots els clubs hauran de tenir obligatòriament un entrenador amb llicència per a cadascun dels equips inscrits a les competicions organitzades per aquesta Federació. Per poder diligenciar la llicència federativa d'entrenador a favor d'un equip caldrà acreditar la següent formació:

 

a) Certificació d'Iniciació al Basquetbol o Curs de Monitor per Equips de Categoria de Minibàsquet i Passarel·la, o Curs d’Iniciació Federatiu: per als equips d'edat "premini" fins a “infantil" inclòs.

b) Curs Federatiu de Nivell 0: per als equips d’edat “premini” i “mini”

c) Certificació de Formació en Basquetbol o Curs Federatiu Nivell 1: per els equips d’edat “premini” fins a “sènior” inclòs, excepte cadet preferent, junior preferent, i equips sènior de Segona Categoria, Primera Categoria i Copa Catalunya.

d) Curs de Categoria Sènior, o Curs Federatiu Nivell 2, o Curs de 2on Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol: per als equips d’edat "premini" fins a “sènior” inclòs.

 

Article 77.- Malgrat el que disposa l'article anterior, la Federació Catalana de Basquetbol podrà autoritzar en determinades competicions l'actuació d'aspirants al corresponent títol oficial. Aquesta autorització se'ls podrà retirar si no compleixen les condicions assenyalades en el seu atorgament, tot restant, en aquest cas, la llicència federativa sense cap mena de validesa oficial.

 

Secció Segona.- La llicències dels entrenadors.

 

Article 78.- L'entrenador per poder actuar com a tal, a més d'estar en possessió del títol corresponent, haurà de disposar de la corresponent llicència federativa, de la qual, un cop signada la seva sol·licitud per l'entrenador i diligenciada per la Federació, neixen, durant tot el temps de la seva vigència, els drets i obligacions fixats en aquest Reglament.

 

Article 79.- La llicència dels entrenadors ha de ser diligenciada per la Federació a favor d’un equip determinat. Un mateix equip pot tenir diversos entrenadors.

 

Article 80.- Un mateix entrenador pot tenir en vigor, i al mateix temps, dues llicències federatives com a tal, sempre i quan els equips per als quals siguin lliurades participin en competicions de diferent categoria.

 

Article 81.- Sense perjudici dels pactes contractuals de renovació entre club i entrenador, la llicència federativa dels entrenadors només tindrà validesa per una sola temporada i la seva vigència acabarà quan finalitzi la temporada per a la qual va ser lliurada.

 

Article 82.- En el decurs d'una mateixa temporada, l'entrenador amb llicència federativa en vigor a favor d'un determinat equip, no en podrà sol·licitar una altra a favor d'un equip 15 d'un altre club si no acompanya, degudament signat, el corresponent document de desvinculació; o, en el cas de poder tenir en vigor totes dues llicències, segons l'article 80 d'aquest Reglament, si no acompanya l'autorització del club per al qual tingues tramitada la primera llicència.

 

Secció Tercera.- La desvinculació esportiva

 

Article 83.- En acabar la temporada oficial i, per tant, la vigència de la llicència que el vinculava amb el seu club, tot entrenador queda en absoluta llibertat per sol·licitar una llicència federativa a favor de qualsevol altre club, llevat que existís un compromís de renovació pendent o alguna obligació contractual de subscriure-la amb algun determinat club.

 

Article 84.- Durant la vigència de la seva llicència federativa, la vinculació esportiva entre club i entrenador podrà ser resolta en qualsevol moment per acord d'ambdues parts, tot signant el corresponent document de desvinculació. Un cop presentat aquell document de desvinculació a la Federació, restarà automàticament anul·lada i sense cap mena de validesa la llicència federativa d'aquell entrenador.

 

Article 85.- La vinculació esportiva entre l'entrenador i el seu club també podrà ser resolta per decisió dels òrgans jurisdiccionals federatius, mitjançant expedient promogut a petició de qualsevulla de les parts i fonamentat en l'incompliment de les obligacions per l'altra part.

 

Article 86.- Un entrenador quedarà igualment desvinculat esportivament del seu club, malgrat que hi hagués pendent un compromís de renovació entre ambdues parts, per les mateixes causes que, pel que fa als jugadors, assenyala l'article 66 d'aquest mateix Reglament.

 

Secció Quarta.- Drets i obligacions

 

Article 87.- L'entrenador tindrà els següents drets respecte del seu club:

 

a) Llibertat per a sol·licitar la corresponent llicència federativa, sense perjudici dels compromisos que lliurement hagi pogut assumir.

b) Assistir a totes les proves, els cursos i les seleccions on sigui convocat per la Federació.

c) Consideració a la seva activitat esportiva.

d) Rebre atenció sanitària a través de l'assegurança esportiva obligatòria, amb les condicions i limitacions que pugui fixar el règim jurídic d'aquesta assegurança.

e) Percebre les compensacions econòmiques pactades amb el seu club.

 

Article 88.- Els entrenadors, en relació amb el seu club, tenen les obligacions següents:

a) Sotmetre's a la disciplina esportiva del club, i dirigir els entrenaments i partits de l'equip per al qual hagi subscrit llicència federativa.

b) No entrenar ni participar en activitats esportives amb un altre equip sense l'autorització expressa del seu club.

c) Respectar i complir els compromisos de renovació lliurement assumits amb el seu club.

d) Retornar el material esportiu de propietat del club, que li hagués estat lliurat per a la pràctica esportiva.

 

16 CAPÍTOL QUART.- ELS DIRECTORS TECNICS

 

Secció Primera.- Titulació i llicència

 

Article 89.- Els clubs poden tenir els directors tècnics que estimin convenient, els quals hauran de tenir el títol d’entrenador necessari, que exigeixi l’equip del seu club per al qual li sigui tramitada la seva llicència federativa.

 

Article 90.- La llicència de director tècnic faculta el seu titular per poder actuar com a entrenador en qualsevol equip del seu club, d'edat i categoria igual o inferior a l'equip per al qual té llicència; i, per tant, podrà ser inscrit com a entrenador en l'acta d'un partit sempre que presenti la corresponent llicència federativa.

 

Article 91.- No obstant el que disposa l'article anterior, el fet de tenir un director tècnic no eximeix el club de l'obligació de comptar amb un entrenador, amb el títol oficial corresponent, per a cadascun dels equips inscrits en les competicions organitzades per aquesta Federació. Pel que fa al cas, el director tècnic, a més de la llicència que obligatòriament ha de tenir segons l'article 89 d'aquest Reglament, podrà sol·licitar-se una altra d'entrenador a favor d'un altre equip del mateix club.

 

Article 92.- Un director tècnic pot tenir en vigor, i al mateix temps, dues llicències federatives com a tal a favor de clubs diferents, sempre que un tingui només equips masculins i l’altre equips femenins. Ara bé per poder diligenciar la segona llicència federativa caldrà acompanyar necessàriament l’autorització del club per al qual se li hagués tramitat la primera llicència de director tècnic.

 

Article 93.- Un entrenador amb llicència de director tècnic a favor d'un equip d'un determinat club podrà sol·licitar-ne una altra federativa d'entrenador a favor d'un equip d'un club diferent, sempre que no la tingui ja tramitada com a entrenador per a un altre equip del club on pertany com a director tècnic.

 

Article 94.- Pel que fa a la vigència de les llicències dels directors tècnics serà d'aplicació el que disposa l'article 81 d'aquest Reglament, en regular tal qüestió respecte dels entrenadors.

 

Secció Segona.- Canvis i desvinculació

 

Article 95.- En el decurs d'una mateixa temporada, el director tècnic amb llicència federativa en vigor no en podrà sol·licitar una altra, ni com a tal ni com a entrenador d'un equip d'un altre club, si no acompanya, degudament signat, el corresponent document de desvinculació; o, en el cas de poder tenir, segons les normes d'aquest Reglament, en vigor totes dues llicències, aportar la corresponent autorització del club per al qual tingués tramitada la primera llicència.

 

Article 96.- La vinculació esportiva entre el director tècnic i el seu club finalitzarà:

a) A l'acabament de la vigència de la seva llicència, llevat que existís un compromís de renovació pendent.

b) Per mutu acord adoptat en qualsevol moment entre ambdues parts.

c) Per decisió dels òrgans jurisdiccionals federatius, mitjançant expedient promogut a petició de qualsevulla de les parts i fonamentat en l'incompliment de les obligacions per l'altra part