Programa de pràctiques dels cursos de formació

1. Informació general

 

 

Un cop l’alumne/a comença el Curs de Formació (1r Nivell Federatiu) o el de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), ja pot començar a realitzar el Bloc de Pràctiques.

 

L’alumne/a ha de certificar un mínim de 150 hores de pràctiques mitjançant la suma d’hores de les activitats que proposa, regula i certifica la Federació Catalana de Basquetbol (punt 3)

 

 

2. Normativa general

 

 

  • Per validar les pràctiques cal que l’alumne/a entregui a tecnic@basquetcatala.cat els documents que acrediten les seves hores (actes, certificats de clínics, tallers, participació a campus...) juntament amb un model de sol·licitud que us podeu descarregar a l'apartat 4. (S'ha d'entregar amb les 150h acabades)

  • No hi ha termini temporal per a presentar les pràctiques. En aquelles activitats que la seva normativa ho permet, es mantenen les hores ja certificades.

  • El fet de no superar una activitat de pràctiques (entrenador/a ajudant de PDP, monitor/a de campus...) prohibeix que l’alumne/a pugui tornar a realitzar aquesta activitat en temporades posteriors.

  • Per sol·licitar plaça (en aquelles activitats que ho requereixin) cal completar el formulari que trobareu a continuació (punt 5)

 

 

3. Activitats de pràctiques

4. Validació pràcticum

Els alumnes que hagin finalitzat les 150h de pràctiques en la seva totalitat, hauran d'entregar el full de validació de pràcticum omplert i signat que podeu trobar a continuació:

5. Sol·licitar plaça de pràctiques

 

Els alumnes que vulguin realitzar les pràctiques, exercint com entrenadors/es ajudants en els programes del PDP o Segle XXI, hauran de sol·licitar plaça enviant un correu electrònic a tecnic@basquetcatala.cat abans de l'inici de l'activitat (octubre).